Users Online: 1507 Home Print this page Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
 

 

Home About us Editorial board Search Ahead of print Current issue Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
     

    Article Cited by others

BRIEF RESEARCH ARTICLE

Temperature integrity and exposure to freezing temperature during vaccine transfer under the universal immunization program in Three States of India

Das Manoja Kumar, Arora Narendra Kumar, Mathew Thomas, Vyas Bhadresh, Sindhu Monica, Yadav Abhishek

Year : 2019| Volume: 63| Issue : 2 | Page no: 139-142

   This article has been cited by
 
1 New theoretical ISM-K2 Bayesian network model for evaluating vaccination effectiveness
Xiaoliang Xie, Bingqi Xie, Dan Xiong, Muzhou Hou, Jinxia Zuo, Guo Wei, Julien Chevallier
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Vaccine cold chain management and cold storage technology to address the challenges of vaccination programs
Nugroho Agung Pambudi, Alfan Sarifudin, Indra Mamad Gandidi, Rahmat Romadhon
Energy Reports. 2022; 8: 955
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Mechanistic elucidation of freezing-induced surface decomposition of aluminum oxyhydroxide adjuvant
Jiahuan Li, Ge Yu, Zhihui Liang, Min Li, Chen Chen, Xin Li, Yiyang Guo, Cheng Yang, Yang Liu, Caiqiao Zhang, Weiting Zhang, Jiaxu Liu, Xuehu Ma, Changying Xue, Bingbing Sun
iScience. 2022; 25(6): 104456
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Vaccine Epidemiology, Evaluation, and Constraints of Vaccine Effectiveness -A Review
Habtamu Endale, Saliman Aliye, Mesfin Mathewos
Veterinary Vaccine. 2022; : 100004
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Immune Response in Chickens Vaccinated with Freeze-Thawed or Warmed Water-in-Oil Vaccine
Takeshi Kawasaki, Tomohito Iwasaki, Takafumi Watanabe, Yasuhiro Hasegawa, Marina Hosotani, Michi Yamada
The Journal of Poultry Science. 2022; 59(4): 378
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Avaliação da adequação da conservação de imunobiológicos na macrorregião de saúde Oeste de Minas Gerais: estudo descritivo, 2017
Gabriela Gonçalves Amaral,Eliete Albano de Azevedo Guimarães,Laís Oliveira de Moraes Tavares,Brener Santos Silva,Daniel Nogueira Cortez,Valéria Conceição de Oliveira
Epidemiologia e Serviços de Saúde. 2021; 30(3)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Effect of freezing on recombinant hepatitis E vaccine
Kelei Li,Fangyu Dong,Fan Gao,Lianlian Bian,Shiyang Sun,Ruixiao Du,Yalin Hu,Qunying Mao,Haifa Zheng,Xing Wu,Zhenglun Liang
Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2020; 16(7): 1545
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Potency of the Sabin inactivated poliovirus vaccine (sIPV) after exposure to freezing temperatures in cold chains
Wei Cai,Ling Ping,Wuling Shen,Jing Liu,Ming Zhang,Jian Zhou,Jia Peng,Mingqing Wang,Yun Zhu,Guang Ji,Xiaoyu Wang,Qiuyan Ji,Chao Lai,Li Shi,Yanchun Che,Mingbo Sun
Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2020; 16(8): 1866
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Validity of an instrument to evaluate the immunobiological cold chain
Maíla Martins Oliveira,Valéria Conceição De Oliveira,Ana Paula Ferreira,Ilka Afonso Reis,Heloísa De Carvalho Torres,Gabriela Gonçalves Amaral,Eliete Albano de Azevedo Guimarães
Avances en Enfermería. 2020; 38(2): 170
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article